PODARUJ BLISKIEJ OSOBIE
WYJĄTKOWY PREZENT

Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Zamów
Dowiedz się więcej
Zamów
Dowiedz się więcej
Zamów
Dowiedz się więcej
Zamów
Zamów
Zamów
Zamawiam

Zamów „Podarunek Piękna”

Podarunki Piękna można kupić klikając w przycisk ZAMAWIAM lub w naszym Salonie.

Zamawiam

REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERA PODARUNEK PIĘKNA

Czas realizacji: 4 miesiące

 

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy dwa rodzaje podarunków:

Podarunek Piękna na wybrany zabieg lub pakiet zabiegów oraz Podarunek Piękna na określoną kwotę do wykorzystania na dowolne zabiegi z naszej oferty.

Nie martw się, jeśli nie znasz preferencji obdarowanej osoby.
Zabiegi pielęgnacyjne można zmienić po wcześniejszym uzgodnieniu w ramach kwoty zabiegu lub za dopłatą.
Voucher zawiera następujące informacje:

 1.  Imię i nazwisko osoby, dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco).
 2.  Treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie przedstawioną ofertą Instytutu.
 3.  Termin ważności: 4 miesiące od daty wystawienia.
 4.  Numer vouchera.
 5.  Telefony kontaktowe do Instytutu, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin wykorzystania vouchera.
 1. Voucher można zamówić telefonicznie kontaktując się z recepcją Instytutu lub pod adresem e-mail  instytut@prestiz.eubądź wypełniając formularz kontaktowy.
 2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście gotówką, kartą kredytową lub też w formie przelewu na konto: Instytut Urody Prestiż, Rynek 46/47/2, 50-116 Wrocław, nr konta: 38195000012006002640070001
 3. W tytule przelewu należy wpisać: Podarunek Piękna oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.
 4. Zakupiony voucher zostanie wysłany na wskazany adres po uregulowaniu należności.
 5. Standardowo Voucher zapakowany jest w białą kopertę. Istnieje jednak możliwość zakupu eleganckiego kartoniku w kwocie 20 zł.
 1. Obdarowana osoba po otrzymaniu vouchera dokonuje rezerwacji terminu powołując się na numer vouchera.
 2. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 3. W celu umówienia się na wizytę należy skontaktować się z Instytutem Prestiż maksymalnie na 3 tygodnie przed końcem ważności Vouchera.
 4. Voucher traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Instytucie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą).
 5. Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości. Istnieje też możliwość dopłaty.
 6. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 7. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej osobie do wykorzystania.
 8. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji vouchera prosimy kierować do naszej recepcji.

Definicje

1. Instytut Prestiż – należy przez to rozumieć Firmę świadczącą usługi kosmetyczne z siedzibą we Wrocławiu,  Rynek 46/47/2.

2. Zabiegi – usługi kosmetyczne świadczone przez Instytut Prestiż zgodnie z aktualną ofertą dostępną w Instytut Prestiż.

3. Pakiet zabiegów – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Instytut Prestiż polegająca na zobowiązaniu do wykonania określonej ilości i rodzaju zabiegów ustalonej z Klientem w momencie zakupu Pakietu zabiegów w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Karnet – należy przez to rozumieć dokument lub inny nośnik informacji potwierdzający zakup Pakietu zabiegów.

5. Podarunek Piękna – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Instytut Prestiż polegającą na zobowiązaniu do wykonania określonego rodzaju zabiegu na rzecz osoby wskazanej przez Klienta w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Klient – należy przez to rozumieć osoby fizyczne nabywające usługi świadczone przez Instytut Prestiż zgodne z aktualną ofertą oraz niniejszym Regulaminem.

7. Beneficjent – należy przez to rozumieć osobę, na rzecz której Klient dokonał zakupu usługi, której zasady świadczenia wynikają z aktualnej oferty Instytutu Prestiż oraz niniejszego Regulaminu, inaczej posiadacza dokumentu obejmującego Podarunek Piękna.

8. Karta bankowa – należy przez to rozumieć każdy rodzaj karty kredytowej, debetowej za pomocą której możliwe jest skuteczne dokonywanie płatności bezgotówkowych.

Instytut Prestiż oferuje:

1. a) Pakiety zabiegów, które uprawniają Klientów do korzystania z określonych zabiegów w imiennym Karnecie,

b) Podarunki Piękna, które uprawniają Beneficjentów do korzystania z określonych w nich zabiegów.

2. Karnety oraz Podarunki Piękna można zakupić w Instytucie Prestiż dokonując płatności gotówką lub kartą bankową albo poprzez stronę internetową oraz dokonanie płatności przelewem na rachunek Instytutu Prestiż.

3. Karnet i/lub Podarunek Piękna jest ważny pod warunkiem dokonana zapłaty. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Instytutu Prestiż lub dzień dokonania płatności gotówką lub kartą bankową.

4. Klient posiadający Karnet upoważniający do skorzystania z pakietu zabiegów jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie na nim określonym, przy czym okres ważności Karnetu wynosi maksymalnie:

a) 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży w przypadku, gdy Karnet upoważnia do zabiegów karboksyterapii i mezoterapii igłowej,

b) 6 miesięcy od dnia sprzedaży Karnetu – w przypadku innych zabiegów wynikających z aktualnej oferty.

5. Beneficjent posiadający Podarunek Piękna upoważniający do skorzystania z określonego zabiegu jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie w nim określonym, przy czym maksymalny okres ważności Podarunku Piękna wynosi 4 miesiące od dnia jego zakupu przez Klienta.

6. Niewykorzystanie pakietu zabiegów wynikających z Karnetu lub zabiegów określonych w Podarunku Piękna w terminach określonych w punktach 4 i 5 powyżej jest równoznaczne z utratą ważności Karnetu lub Podarunku Piękna, co stanowi podstawę do odmowy wykonania niewykorzystanych zabiegów. Klientowi oraz Beneficjentowi nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia wobec Instytutu Prestiż w zakresie niewykorzystanych zabiegów, w szczególności nie przysługują roszczenia o zwrot odpowiedniej części ceny uiszczonej za Karnet lub Podarunek Piękna.

7. Pakiet zabiegów objętych Karnetem realizowany jest sukcesywnie w trakcie kolejnych wizyt w Instytucie Prestiż.

8. Podarunek Piękna należy zrealizować w trakcie jednej wizyty, chyba że obejmuje on więcej niż jeden zabieg.

9. Karnet nie może zostać udostępniony innej osobie.

10. Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, a nie w pełni wykorzystana kwota pakietu nie podlega zwrotowi.

11. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów zabiegów oraz Podarunku Piękna ustalane są na podstawie aktualnej na dzień zakupu oferty Instytutu Prestiż i nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Kwota zakupu Karnetu i Pakietu Piękna nie podlega rejestracji na karcie promocyjnej Freebee.

12. Klient nabywający Karnet lub Podarunek Piękna otrzymuje potwierdzenie zapłaty (paragon). Możliwe jest wystawienie faktury VAT w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez Klienta.

13. Instytut Prestiż nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Karnetu lub Podarunku Piękna po jego przekazaniu Klientowi. Klientowi ani Beneficjentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Instytutu Prestiż z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karnetu lub Podarunku Piękna w taki sposób, że nie jest możliwe określenie osoby uprawnionej, ilości i rodzaju wykupionych zabiegów, czy ilości i rodzaju wykorzystanych zabiegów.

14. Zabiegi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia Instytutu Prestiż, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej oraz w siedzibie Instytutu urody Prestiż.

15. Termin realizacji poszczególnych zabiegów objętych Karnetem lub Podarunkiem Piękna należy uzgodnić z przedstawicielem Instytutu Prestiż w recepcji osobiście lub pod numerem telefonu 512-360-632 lub 71- 346-11-21 – informując o tym, jakie zabiegi będą realizowane w ramach pakietu. Podczas rezerwacji należy podać numer Karnetu oraz inne dane niezbędne do dokonania rezerwacji (imię, nazwisko, numer telefonu).

16. W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Klienta lub Beneficjenta umówiona wcześniej wizyta nie może się odbyć, Klient lub Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytutu Prestiż co najmniej 24 godziny przez umówioną wizytą oraz ustalenia innego terminu z uwzględnieniem możliwości Instytutu Prestiż. W przypadku odwołania wizyty w okresie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą oraz w przypadku nie stawienia się na umówioną wizytę – umówiony zabieg uznaje się za zrealizowany, a Klientowi lub Beneficjentowi nie przysługuje wobec Instytutu Prestiż żadne roszczenie z tego tytułu.

17. Realizacja zabiegu wynikającego z Karnetu zostanie odnotowana w Karnecie poprzez wskazanie daty wykonania zabiegu oraz pieczątki przedstawiciela Instytutu Prestiż. Karnet podlega zwrotowi po wykorzystaniu wszystkich zabiegów objętych Karnetem.

18. Realizacja zabiegu objętego Podarunkiem Piękna odnotowywana jest w systemie komputerowym, a dokument obejmujący Podarunek Piękna podlega zwrotowi z chwilą jego wykorzystania.

19. Klient oraz Beneficjent zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

20. Zakup Pakietu zabiegów oraz Podarunku Piękna stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

21. Klient zobowiązany jest przed przekazaniem Podarunku Piękna poinformować Beneficjenta o warunkach korzystania z Podarunku Piękna wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o skutku przyjęcia Podarunku Piękna, o którym mowa w punkcie 22 poniżej. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Beneficjentowi, Klient ponosi odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Beneficjenta.

22. Przyjęcie Podarunku Piękna stanowi potwierdzenie, że Beneficjent akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.