REGULAMINY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą “ WYRAŹ SWOJĄ MIŁOŚĆ KOLOREM” zwany dalej: “Konkursem”

2. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „Który kolor inny niż magnetyzująca czerwień, mógłby być symbolem miłości?” i opublikowanie jej pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/instytutUrodyPrestiz/

3. Organizatorem Konkursu jest Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska, z siedzibą we Wrocławiu 50-116, Rynek 46/47/2, posiadająca numer NIP:769-197-18-26 zwany dalej „Organizatorem” lub „Instytutem Presitż”.

4. Nagrody zapewnia Organizator. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w serwisie społecznościowym Facebok.com pod adresem internetowym https://www.facebook.com/InstytutUrodyPrestiz w terminie od dnia 09.02.2017 roku do dnia 14.02.2107 roku.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o istotnych zmianach będzie umieszczona w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora pod adresem internetowym https://prestiz.eu/. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) w okresie trwania Konkursu udzielić odpowiedzi konkursowej, o której mowa w § 1 ust. 2.
b) odpowiedź konkursowa powinna zostać opublikowana nie później niż 13.02.2017 do godz. 00:00.

3. ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do opublikowania w terminie odpowiedzi konkursowej.

2. W konkursie mogą zostać zgłoszone tylko i wyłącznie wypowiedzi, które:
a) nie naruszają prywatności lub innych praw, w tym autorskich, jakichkolwiek innych podmiotów,
b) nie godzą w dobre imię innych osób,
c) nie zawierają treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
d) nie są zabronione przez prawo.

3. Przy przyznawaniu nagrody w Konkursie nie jest uwzględniany Uczestnik, który w ramach uczestnictwa w Konkursie podał niekompletne lub błędne dane. Jeśli na skutek tego nie będzie możliwe skontaktowanie się z tym Uczestnikiem lub wydanie mu nagrody, mimo zachowania przez Organizatora należytej staranności. W celu ustalenia danych kontaktowych Laureata konkursu, organizator skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Facebook.

4. W Konkursie nagrodzona zostanie 1 odpowiedź pochodząca od Uczestnika, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Osoba ta zostanie wybrana przez 3-osobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, przy czym Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej najciekawszej odpowiedzi konkursowej.

5. Nagrodami w Konkursie jest voucher SPA – masaż dla dwojga przy lampce szampana.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi nie później niż 14 lutego 2017 roku do godz. 12:00 na stronie www.prestiz.eu w zakładce „konkurs” oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebooku.com. Ponadto laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej w sposób określony w zgłoszeniu.

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

8. Nagroda w Konkursie podlega odbiorowi lub wykonaniu najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku po umówieniu wizyty z odpowiednim wyprzedzeniem. Po upływie tego okresu czasu nagroda traci ważność. Odwołanie zabiegu w umówionym dniu, uznaje się za odebranie lub zrealizowanie nagrody.

9. Prawo do otrzymania nagrody można przenieść na rzecz osoby trzeciej, przy czym osoba trzecia może zrealizować prawo zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

10. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu przekazania nagrody).

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

3. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Instytutu Prestiż na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

5. PRAWO AUTORSKIE

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w zakresie, w jakim wypowiedź, zgłoszona przez Uczestnika w ramach Konkursu, stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2. Zgłaszając wypowiedź Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym twórcą i przysługuje mu do tej wypowiedzi całość autorskich praw majątkowych i osobistych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zgodność powyższego oświadczenia z prawdą.

3. Z chwilą dokonania zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie z tej wypowiedzi na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie wypowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, bez ograniczeń co do ilości lub nakładu, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, w tym w celu wykorzystania na wszelkich nośnikach reklamowych, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy wypowiedzi;
c) inne niż określone powyżej rozpowszechnianie wypowiedzi w całości lub w części, w tym bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie,
d) odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu), a także publiczne udostępnianie wypowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Konkursie jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób administrowany, wspierany czy współorganizowany przez www.facebook.com

1. Definicje

Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresami internetowymi www.versum.pl oraz www.versum.com, umożliwiający dokonywanie Rezerwacji oraz dodawanie Opinii.

Operator – Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 32, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756.

Usługodawca – Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem.

Konto Usługodawcy – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Usługodawcy, umożliwiające Usługodawcom publikowanie ofert i przyjmowanie Rezerwacji od Użytkowników.

Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.

Konto Użytkownika – prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu Użytkownika, będące częścią Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w szczególności informacje o Rezerwacjach i Opiniach.

Rezerwacja – rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – działanie oferowane przez Usługodawcę na zasadach i w sposób opisany w Serwisie, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników.

Użytkownik bez Konta (dalej także jako “UK”) – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, a nie posiadająca Konta Użytkownika lub niezalogowana w zakresie Konta Użytkownika.

Opinia – treść zamieszczona przez Użytkownika, w której dokonuje on oceny Usługi zrealizowanej na jego rzecz przez Usługodawcę.

Wizytówka Usługodawcy – część Konta Usługodawcy, dostępna w Serwisie dla każdego podmiotu bez konieczności rejestrowania Konta Użytkownika pod unikalnym adresem internetowym zdefiniowanym przez Usługodawcę.

Ograniczenie Dostępu – zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji lub wystawiania Opinii przez Użytkownika.

Świadczenia – zapewnienie przez Operatora dostępu do Systemu dla Użytkowników, oraz umożliwienie korzystania z niego, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja – zbiór czynności opisanych w § 3 ust. 1-2 Regulaminu skutkujących założeniem nowego Konta Użytkownika.

Logowanie–– zbiór czynności opisane w § 3 ust. 3 Regulaminu pozwalających na uzyskanie dostępu online do Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Wizytówce Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu Facebook.

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem znajdujący się pod adresem internetowym secure.versum.com/terms.

Umowa – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawartą między Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oraz Użytkowników bez Konta jest nieodpłatne.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.
 3. Zabrania się podawania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Podanie przez Użytkownika dotyczących go danych, o jakich mowa w ust. 3, może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Operatora z zachowaniem 5–dniowego terminu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu uwidacznianym na Koncie Użytkownika do podania prawdziwych lub niewprowadzających w błąd danych, z wyznaczeniem 5-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy z zachowaniem wskazanego powyżej terminu wypowiedzenia.
 5. Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie Użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Użytkownika na rzecz innego podmiotu, jak i zakaz udostępniania Konta Użytkownika (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
 7. Użytkownik nie może dostarczać w zakresie Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zabrania się Użytkownikowi, a także Użytkownikowi bez Konta korzystać z Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać inne podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne.
 9. Zabrania się Użytkownikowi (Użytkownik jak i Użytkownik bez konta) korzystać z systemu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Usługodawcy lub Operatora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Kontrahenta lub oferowane przez niego Usługi.

3. Rejestracja oraz logowanie w Serwisie

 1. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez realizację następujących czynności:
  1. akceptację Regulaminu
  2. wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji na Wizytówce Usługodawcy (również z wykorzystaniem serwisu Facebook)
  3. kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
 2. W celu dokonania Rejestracji Konta Użytkownika za pomocą serwisu Facebook należy wybrać w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Wizytówce Usługodawcy przycisk “Zarejestruj przez Facebook” i zalogować się do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych niezbędnych do Rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Logowanie do Serwisu może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się w Serwisie i na Wizytówce Usługodawcy (również z wykorzystaniem systemu logowania serwisu Facebook.com). Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail i/lub telefonu wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła. Pełna funkcjonalności Serwisu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.

4. Rezerwacje

 1. Po zalogowaniu Użytkownik może dokonać Rezerwacji.
 2. Jedno Konto Użytkownika może służyć do dokonania Rezerwacji u różnych Usługodawców.
 3. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji zostanie wysłane na adres email i/lub na numer telefonu Użytkownika podany w zakresie Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik i Usługodawca ma prawo odwołać Rezerwację w każdym czasie jednak zobowiązany jest dokonać tego poprzez:
  1. Konto Użytkownika, gdy Rezerwację odwołuje Użytkownik,
  2. Konto Usługodawcy, gdy Rezerwację odwołuje Usługodawca.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.

5. Zasady wystawiania Opinii

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom (na potrzeby niniejszego paragrafu przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika oraz Użytkownik bez Konta) wystawianie Opinii. Wystawienie Opinii jest możliwe po dokonaniu akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik może wystawić Opinie wyłącznie na temat Usługodawcy, z którego Usług skorzystał, chyba, że Usługodawca ten nie wyraził zgodny na publikowanie w Serwisie Opinii na jego temat, co zostanie uwidocznione na jego Wizytówce Usługodawcy.
 3. Operator ma prawo usunąć Opinię Użytkownika dokonaną w Serwisie, jak i blokować możliwość jej wystawienia, jeżeli:
  1. wypowiedź narusza zasady określone w § 2 ust. 7-9,
  2. wypowiedź została omyłkowo powiązana z Usługodawcą lub z Rezerwacją, jeśli treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na pomyłkę w stosunku do oceny punktowej,
  4. treść wypowiedzi zawiera treści nie odnoszące się do Usługi,
  5. z treść wypowiedzi jednoznacznie wynika, że nie pochodzi ona od Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ma prawa usuwać lub edytować Opinii zamieszczonych przez Użytkowników w Systemie.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany redakcyjnej i edycyjnej Opinii, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:
  1. zawiera znaki, które powodują, że treść Opinii staje się nieczytelna,
  2. nie zawiera znaków polskich,
  3. jest w całości napisana wersalikami (Caps Lock),
  4. zawiera błędy ortograficzne,
  5. zawiera błędy interpunkcyjne,
  6. zawiera dane osobowe,
  7. zawiera błędy składniowe.
 6. Wystawienie przez Użytkownika Opinii równoznaczne jest z:
  1. udzieleniem Operatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Opinii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji znanych w chwili wystawienia Opinii w tym poprzez:
   1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
   2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
   3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
   4. wielokrotne publiczne wystawienie,
   5. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
   6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy Operatora,
   7. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 5 pkt. a ppkt. i) do vii), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

2. zobowiązaniem się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do Opinii względem Operatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Opinii bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

 1. Zamieszczając Opinie Użytkownik oświadcza, że są one wolne od roszczeń osób trzecich oraz że Użytkownik posiada wszelkie prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Opinii.
 2. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie Opinii nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Użytkownik oświadcza, iż jest autorem przesłanych Opinii.
 4. Użytkownik może zgłosić Operatorowi podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie znajdującego się przy opublikowanej Opinii przycisku “zgłoś do moderacji”.

6. Czas trwania Umowy, jej rozwiązanie i ograniczenie dostępu do Konta

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta po dokonaniu Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić przez:
  1. wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” na Koncie Użytkownika,
  2. formularz kontaktowy znajdujący w zakresie Konta Użytkownika
  3. pocztę elektroniczną (kierując wiadomość z adresu mailowego podanego w zakresie Konta Użytkownika na adres: biuro@versum.pl)
 4. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Operatora:
  1. za miesięcznym okresem wypowiedzenia (z terminem rozwiązania przypadającym na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu)
  2. z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w §2 pkt 7-9 lub § 6 pkt 7 Regulaminu.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, iż dane znajdujące się na Koncie Użytkownika a odnoszące się do jego Rezerwacji i Opinii dotyczących danego Usługodawcy zostają zapisane w zakresie Konta Usługodawcy. Pozostałe dane zostają usunięte.
 6. W przypadku Użytkownika bez Konta lub Użytkownika niezalogowanego rozpoczęcie realizacji Świadczeń (zawarcie Umowy) następuje z chwilą wejścia do Serwisu, a jej zakończenie z momentem zamknięcia Serwisu.
 7. Operator ma prawo do Ograniczenia Dostępu do Konta Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia §2 ust.7-9. Ograniczenie dostępu do Konta następuje na okres nie dłuższy niż 7 dni z uwidocznieniem na Koncie Użytkownika informacji co do przyczyny ograniczenia dostępu do Konta Użytkownika oraz daty odblokowania Konta. Przy 2 (słownie: drugim) ograniczeniu dostępu do Konta Użytkownika, Operator ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia. Analogiczne prawo przysługuje Operatorowi po każdym kolejnym ograniczeniu dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.

7. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator w wyniku zawarcia Umowy udostępnia Użytkownikowi jedynie instrument pozwalający Użytkownikowi na dodawanie Rezerwacji i wystawienie Opinii na temat Usługodawców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert i sposób świadczenia Usług oferowanych przez Usługodawców na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na rzecz Użytkownika w swoim imieniu i na własny rachunek.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Operatora (siła wyższa) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji.
 5. Operator wykonuje kopie zapasowe danych co 24 godziny, a przechowuje je nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia ich utrwalenia.

8. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych wymaganych w procesie Rejestracji do których należą numer telefonu, imię, nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia z Operatorem Umowy.
 3. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane, do których należą imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail są za zgodą Użytkownika pobierane przez Operatora z serwisu Facebook.com.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 32, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756.
 5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane w celu realizacji Umowy. Operator jest uprawniony do informowania Użytkowników o zmianach w zakresie Serwisu.
 6. Operator udostępnia Usługodawcy, w celu realizacji przez niego Usług, dane Użytkowników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email.
 7. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika.

9. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu konieczny jest komputer lub urządzenie mobilne (smartphone/tablet) z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarką internetową.

10. Odstąpienie od Umowy

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora pod adresem https://www.versum.pl/kontakt (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem 14-dniowego terminu). Wzór pisma w sprawie odstąpienia od Umowy jest dostępny pod niniejszym adresem: https://secure.versum.com/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf.

11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Serwisu lub Świadczenia, listownie na adres Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 32, 43-300 Bielsko Biała, lub za pomocą poczty elektronicznej korzystając z adresu biura@versum.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się do Użytkownika o wskazanie tych informacji. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji, a w przypadku reklamacji przesłanych listownie na adres nadawcy wskazany w reklamacji.

12. Zmiany w Regulaminie

 1. Operator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga w każdym przypadku zakomunikowania propozycji zmiany Użytkownikowi przez uwidocznienie stosownej informacji w zakresie Serwisu, dostępnej Użytkownikowi niezwłocznie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dacie wskazanej w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż w momencie zaakceptowania zmiany przez Użytkownika.
 3. Brak zgody na akceptację zmiany traktowane jest jako rozwiązanie Umowy przez Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

13. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Regulamin obowiązuje od 01.02.2016

Informacje ogólne:

Voucher można zakupić osobiście w Instytucie Urody Prestiż ul.Rynek 46/47/2 Wrocław, drogą mailową lub też kontaktując się z Recepcją

pod nr tel. +48 71-346-11-21; 512-360-632 lub adresem e-mail: instytut@prestiz.eu

Voucher zawiera następujące informacje:
– imię i nazwisko osoby dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)
– treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie przedstawioną ofertą Instytutu
– termin ważności: 4 miesiące od daty wystawienia
– numer vouchera
– telefony kontaktowe do Instytutu, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin wykorzystania vouchera

Warunki zakupu:

 1. Voucher można zamówić telefonicznie kontaktując się z recepcją Instytutu lub adresem e-mail instytut@prestiz.eu bądź wypełniając formularz kontaktowy.
 2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką lub kartą kredytową lub też w formie przelewu na konto:
  Instytut Urody Prestiż Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, nr konta: 27 1140 2004 0000 3002 4429 9615
 3. W tytule przelewu należy wpisać: „Podarunek Piękna” oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.
 4. Zakupiony voucher zostanie wysłany na wskazany adres po uregulowaniu należności gotówką, kartą kredytową lub w formie przelewu.
 5. Standardowo Voucher zapakowany jest w elegancką kopertę. 

Warunki realizacji vouchera:

 1. Obdarowana osoba po otrzymaniu vouchera dokonuje rezerwacji terminu powołując się na numer vouchera.
 2. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 3. W celu umówienia się na wizytę należy skontaktować się z Instytutem Prestiż maksymalnie na 3 tygodnie przed końcem ważności Vouchera.
 4. Voucher traci ważność wówczas gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Instytucie w umówionym terminie bez wcześniejszego (min 24 h przed wizytą) powiadomienia.
 5.  Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości. Istnieje też możliwość dopłaty.
 6. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 7. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej osobie do wykorzystania.
 8. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie “Podarunku Piękna”
 9. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji vouchera prosimy kierować do recepcji.

 OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska.
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 18.01.2016 do odwołania.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem https://instytutprestiz.versum.com/account/sign_in na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTYTUT URODY PRESTIŻ EWELINA SZTAJEROWSKA

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.prestiz.eu administrowanych przez INSTYTUT URODY PRESTIŻ Ewelina Sztajerowska z siedzibą przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7691971826, REGON 020194307.

Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może się z nami kontaktować.

Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Podczas korzystania z serwisu www.prestiz.eu Użytkownik, w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, lub adres e-mail. Dane te, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane powinien ich nie udostępniać lub zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.prestiz.eu zawiera się w poniższych punktach:

1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.

Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w  systemie do momentu odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny. Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę www.prestiz.eu  zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo iż, dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Instytut Urody Prestiż połączy je z Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o użytkowaniu Instytut Urody Prestiż może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do dalszego udoskonalenia Witryny.

2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.

Instytut Urody Prestiż wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do: odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika, komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.

3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji jak również nie są szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3 rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację, układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.prestiz.eu mogą być zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią witryny Instytut Urody Prestiż, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie. Użytkownik powinien wiedzieć, że Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska nie odpowiada za dane zbierane przez takie cookies, i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Instutut Urody Prestiż korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

 • Google Analytics (więcej info.tools.google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

w celu:

 • monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badania zapisów na newslettery;
 • wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystania narzędzi do komunikacji;
 • integracji z portalem społecznościowym;

Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Instytut Urody Prestiż współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.

Instytut Urody Prestiż może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę lub wybierze opcję, aby Instytut Urody Prestiż skontaktował się z nim, witryna ta przekaże nam adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej, takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe. Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryny. W takich przypadkach stosujemy niniejszą Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.

6. Zasady ochrony danych osobowych.

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

7. Aktualizacja Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.

8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.

Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób: wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na biuro@prestiz.eu lub wysyłając do Instytutu Urody Prestiż list pocztą na adres Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Wniosek Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.prestiz.eu może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych osobowych lub związanej z ich usunięciem. Instytut Urody Prestiż umożliwia Użytkownikom rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub pocztą.

9. Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc do: Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska, ul. Rynek 46/47/2, 50-116 Wrocław.

§1. Definicje

1. Instytut Prestiż – należy przez to rozumieć Firmę świadczącą usługi kosmetyczne z siedzibą Wrocław Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław

2. Zabiegi – usługi kosmetyczne świadczone przez Instytut Prestiż zgodnie z aktualną ofertą dostępną w Instytut Prestiż.

3. Pakiet zabiegów – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Instytut Prestiż polegającą na zobowiązaniu do wykonania określonej ilości i rodzaju zabiegów ustalonej z Klientem w  zakupu Pakietu zabiegów w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Karnet – należy przez to rozumieć dokument lub inny nośnik informacji potwierdzający zakup Pakietu zabiegów.

5. Podarunek Piękna – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez Instytut Prestiż polegająca na zobowiązaniu do wykonania określonego rodzaju zabiegu na rzecz osoby wskazanej przez Klienta w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Klient – należy przez to rozumieć osoby fizyczne nabywające usługi świadczone przez Instytut Prestiż zgodne z aktualną ofertą oraz niniejszym Regulaminem.

7. Beneficjent – należy przez to rozumieć osobę, na rzecz której Klient dokonał zakupu usługi, której zasady świadczenia wynikają z aktualnej oferty Instytut Prestiż oraz niniejszego Regulaminu, posiadacza dokumentu obejmującego Podarunek Piękna.

8.Karta bankowa – należy przez to rozumieć każdy rodzaj karty kredytowej, debetowej, za pomocą której możliwe jest skuteczne dokonywanie płatności bezgotówkowych.

§2. Instytut Prestiż oferuje:

a) Pakiety zabiegów, które uprawniają Klientów do korzystania z określonych zabiegów w imiennym Karnecie,

b) Podarunki Piękna, które uprawniają Beneficjentów do korzystania z określonych w nim zabiegów.

2. Karnety oraz Podarunki Piękna można zakupić w Instytucie Prestiż dokonując płatności gotówką lub kartą bankową albo poprzez stronę internetową oraz dokonanie płatności przelewem na rachunek Instytut Prestiż.

3. Karnet i/lub Podarunek Piękna jest ważny pod warunkiem dokonana zapłaty. Jako dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Instytut Prestiż lub dzień dokonania płatności gotówką lub kartą bankową.

§3.

1. Klient posiadający Karnet upoważniającego do skorzystania z pakietu zabiegów jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie na nim określonym, przy czym okres ważności Karnetu wynosi maksymalnie:

a) 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży w przypadku gdy Karnet upoważnia do zabiegów karboksyterapii i mezoterapii igłowej.

b) 6 miesięcy od dnia sprzedaży Karnetu – w przypadku innych zabiegów wynikający z aktualnej oferty.

2. Beneficjent posiadający Podarunek Piękna upoważniającego do skorzystania z określonego zabiegu jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie w nim określonym, przy czym maksymalny okres ważności Podarunku Piękna wynosi 4 miesiące od dnia jego zakupu przez Klienta.

3. Niewykorzystanie pakietu zabiegów wynikających z Karnetu lub zabiegów określonych w Podarunku Piękna w terminach określonych w ust. 2 i 3 powyżej jest równoznaczne z utratą ważności Karnetu lub Podarunku piękna, co stanowi podstawę do odmowy wykonania niewykorzystanych zabiegów. Klientowi oraz Beneficjentowi nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia wobec Instytutu Prestiż w zakresie niewykorzystanych zabiegów, w szczególności nie przysługują roszczenia o zwrot odpowiedniej części ceny uiszczonej za Karnet lub Podarunek Piękna.

§4.

1. Pakiet zabiegów objętych Karnetem realizowany jest sukcesywnie w trakcie kolejnych wizyt w Instytucie Prestiż.

2. Podarunek Piękna należy zrealizować w trakcie jednej wizyty, chyba że obejmuje on więcej niż jeden zabieg.

§5.

1. Karnet nie może zostać udostępniony innej osobie.

2. Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, a nie w pełni wykorzystana kwota pakietu nie podlega zwrotowi.

3. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów zabiegów oraz Podarunku Piękna ustalane są na podstawie aktualnej na dzień zakupu oferty Instytutu Prestiż i nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Kwota cena zakupu Karnetu i Pakietu Piękna nie podlega rejestracji na karcie promocyjnej Freebee.

4. Klient nabywający Karnet lub Podarunek Piękna otrzymuje potwierdzenie zapłaty (paragon). Możliwe jest wystawienie faktury VAT w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez Klientem.

5. Instytut Prestiż nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Karnetu lub Podarunku Piękna po jego przekazaniu Klientowi. Klientowi ani Beneficjentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Instytutu Prestiż z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karnetu lub Podarunku Piękna w taki sposób, że nie jest możliwe określenie osoby uprawnionej, ilości i rodzaju wykupionych zabiegów, czy ilości i rodzaju wykorzystanych zabiegów.

§6.

1. Zabiegi realizowane są w wyłącznie w godzinach otwarcia Instytutu Prestiż, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej oraz w siedzibie Instytutu Urody Prestiż.

2. Termin realizacji poszczególnych zabiegów objętych Karnetem lub Podarunkiem Piękna należy uzgodnić z przedstawicielem Instytutu Prestiż w recepcji osobiście lub pod numerem telefonu 512-360-632 lub 71- 346-11-21 – informując o tym jakie zabiegi będą realizowane w ramach pakietu. Podczas rezerwacji należy podać numer Karnetu oraz inne dane niezbędne do dokonania rezerwacji (imię, nazwisko, numer telefonu).

3. W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Klienta lub Beneficjenta umówiona wcześniej wizyta nie może się odbyć, Klient lub Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Instytutu Prestiż co najmniej 24 godziny przed umówioną wizytą oraz ustalenia innego terminu z uwzględnieniem możliwości Instytutu Prestiż. W przypadku odwołania wizyty w okresie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą oraz w przypadku nie stawienia się na umówioną wizytę – umówiony zabieg uznaje się za zrealizowany, a Klientowi lub Beneficjentowi nie przysługuje wobec Instytutu Prestiż żadne roszczenie z tego tytułu.

§7.

1. Realizacja zabiegu wynikającego z Karnetu zostanie odnotowana w Karnecie poprzez wskazanie daty wykonania zabiegu oraz pieczątki przedstawiciela Instytutu Prestiż. Karnet podlega zwrotowi po wykorzystaniu wszystkich zabiegów objętych Karnetem.

2. Realizacja zabiegu objętego Podarunkiem Piękna odnotowywany jest w systemie komputerowy, a dokument obejmujący Podarunek Piękna podlega zwrotowi z chwilą jego wykorzystania.

§8.

1. Klient oraz Beneficjent zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Zakup Pakietu zabiegów oraz Podarunku Piękna stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

3. Klient zobowiązany jest przed przekazaniem Podarunku Piękna poinformować Beneficjenta o warunkach korzystania z Podarunku Piękna wynikającymi z niniejszego Regulaminu, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o skutku przyjęcia Podarunku Piękna, o którym mowa w ust. 4 poniżej. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Beneficjentowi, Klient ponosi odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Beneficjenta.

4. Przyjęcie Podarunku Piękna stanowi potwierdzenie, że Beneficjent akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w instytucie kosmetologii i medycyny estetycznej PRESTIŻ, zwanego dalej „Instytutem”.
 3. Klienci Instytutu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 4. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 5. Klienci
 6. Klientem Instytutu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 7. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Instytutu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 8. Pracownicy
 9. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 10. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 11. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi Instytutu.
 12. Świadczenie usług kosmetologicznych, medycyny estetycznej
 13. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 14. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 15. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 16. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 17. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 18. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 19. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 20. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 21. Płatność
 22. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Instytucie oraz dostępny w Internecie pod adresem www.prestiz.eu/cennik
 23. W Instytucie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego.
 24. Instytut zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Instytucie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 25. W Instytucie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami.
 26. Odpowiedzialność
 27. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Instytutu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 28. Instytut ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Instytut nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 29. Instytut ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 30. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Instytutu.
 31. Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 32. Rezerwacje
 33. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Instytucie osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub on-line przez stronę: https://instytutprestiz.versum.com/
 34. Trzykrotne nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Instytut do zablokowania możliwości rezerwowania wizyt on-line. Wówczas rezerwacja wizyt jest możliwa jedynie poprzez kontakt z recepcją. Rezerwacja wizyty jest możliwa po przedpłacie 30% wartości usługi która ma być wykonana w zarezerwowanym terminie.
 35. W przypadku braku przedpłaty za usługę Pracownik Instytutu ma również prawo odmówić dalszych rezerwacji dla tego Klienta oraz w przypadku zabiegów wykupionych w ramach pakietów do zakwalifikowania zabiegu jako wykonany, co wiąże się z pobraniem odpowiedniej opłaty.
 36. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Instytut zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 37. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 38. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Instytutu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 39. W szczególnych przypadkach Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Instytut jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 40. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 41. Reklamacje
 42. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Instytucie w dowolnej formie.
 43. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Instytutu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 44. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 45. W przypadku uznania reklamacji Instytut dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Instytut może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 46. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 47. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Instytut zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 48. Postanowienia końcowe
 49. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Instytut lub Pracownicy.
 50. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Instytucie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 51. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 52. Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.12.2017r.

 

 

Zarezerwuj termin

Umów się na wizytę!

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Chętnie służą radą i pomocą.
Zarezerwuj termin