Skip to main content
Regulaminy
Regulamin świadczenia usług

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w Instytucie kosmetologii i medycyny estetycznej PRESTIŻ, zwanego dalej „Instytutem”.
 2. Klienci Instytutu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Instytutu.

KLIENCI

 1. Klientem Instytutu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Instytutu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

PRACOWNICY

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 3. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi Instytutu.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

 1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować́ się telefonicznie 512-360-632, mailowo: instytut@prestiz.eu lub dokonując rezerwacji online przez www.prestiz.eu
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 3. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na 48 h przed wizytą. Klient zostaje poproszony o potwierdzenie wizyty lub jej anulowanie w następujący sposób. W celu potwierdzenia wizyty prosimy o odpowiedź o treści “TAK” w celu odwołania wizyty prosimy o odpowiedź “Nie”.  Na odpowiedź czekamy 24 h od otrzymania wiadomości SMS. Brak odpowiedzi ze strony klienta po 24 h od otrzymanej wiadomości SMS skutkuje odwołaniem umówionej wizyty, o czym klient zostaje powiadomiony osobną wiadomością SMS.
 4. Instytut Urody Prestiż prowadzi rezerwację wymagającą przedpłaty na wizyty: wizyty umawiane pierwszy raz w Instytucie, makijażu permanentnego, zabiegi osocza bogatopłytkowego, inne zabiegi których łączny czas trwania wizyty wynosi powyżej 2 h,
 5. Przedpłata – zadatek jest gwarancją zarezerwowania terminu. Jest pobierana w wysokości 50 zł. Przedpłatę za zabieg można uiścić w gotówce, przelewem lub poprzez szybkie płatności ( klient otrzymuje link do płatności ważny maksymalnie 24 h), BLIK
 6. Nieprzystąpienie do zabiegu na który był wpłacony zadatek w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania (24 h przed umówioną wizytą), uprawnia Instytut do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Rezygnacja z zabiegu w terminie dłuższym niż 48 h skutkuje zwrotem zadatku. 
 7. Instytut dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Instytutu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny termin.
 8. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu wykonanego dla Klienta.
 9. Jeśli klient umawia się na kolejny zabieg w Instytucie nie jest wymagana wpłata zadatku. Wyjątek stanowią usługi o których mowa w pkt. 4 
 10. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy ) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na umówioną wizytę (przynajmniej raz). Instytut ma prawo do odmowy świadczenia usługi lub wymagania wpłaty zadatku przed umówieniem kolejnego terminu (3 kolejne wizyty). Zadatek wówczas jest pobierany w gotówce lub za pośrednictwem szybkich płatności on-line. W tym wypadku zadatek stanowi 100% wartości usługi która ma być wykonana.  Po 3 zrealizowanych wizytach klient ma możliwość rezerwacji terminu bez przedpłaty.

SPÓŹNIENIA

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Instytucie Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem, w celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z toalety itd.
 2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min Instytut ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

  PŁATNOŚĆ

  1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Instytucie oraz dostępny w Internecie pod adresem www.prestiz.eu/cennik
  2. W Instytucie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego, szybki przelew on-line, blik                 
  3. Cena za wykonany zabieg zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.                                              
  4. Instytut zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Instytucie.                                                   
  5. W Instytucie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami. 
                                   

   ODPOWIEDZIALNOŚĆ                                       

  1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Instytutu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.         
  2. Instytut ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Instytut nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.     
  3. Instytut ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.                       
  4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Instytutu.     
  5. Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.                                                                                                                                                                   

  REKLAMACJE     

  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Instytucie w dowolnej formie.                       
  2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: instytut@prestiz.eu Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.     
  3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.                     
  4. W przypadku uznania reklamacji Instytut dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i/lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Instytut może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.                                                 
  5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni.                         
  6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Instytut zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.   

                                                                                             

  DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie. 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE     

  1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Instytut lub Pracownicy.                             
  2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Instytucie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.                     
  3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
  Regulamin Programu Lojalnościowego

  UCZESTNICTWO

  1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
  2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
  3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
  4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
  6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
  7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
  8. Klienci posiadający rabat indywidualny nie mogą jednocześnie korzystać z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

   ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

   1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
   2. Przelicznik przyznawania punktów:
   3. a) Zakup usług: 1 zł = 5pkt
   4. b) Zakup produktów: 1 zł = 1 pkt
   5. c) Dołączenie do Programu: 250 pkt
   6. d) Prezent z okazji urodzin: 100 pkt
   7. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
   8. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
   9. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
   10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
   11. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
   12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

   ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

   1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
   2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.

   Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania:

   1. a) Badanie skóry z lampą Wooda wraz z konsultacją i doborem pielęgnacji domowej: 4500 pkt
   2. b) Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania na dowolny zabieg laserowy za kwotę minimum 400 zł: 22000 pkt
   3. c) Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zabieg fali radiowej technologią Alma Spadeep (twarz lub ciało): 20000 pkt
   4. d) Bon o wartości 100 zł na makijaż permanentny brwi- dowolna metoda: 29000 pkt
   5. e) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na laser frakcyjny CO2: 25000 pkt
   6. f) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zabieg termolifting Nir: 27000 pkt
   7. g) Bon o wartości 50 zł na dowolny zabieg z użyciem technologii: 9000 pkt
   8. h) Depilacja laserowa pach Gratis do dowolnej dużej strefy: 16000 pkt
   9. i) Karboksyterapia na okolicę oczu gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 250 zł: 14000 pkt
   10. j) Masaż KOBIDO Gratis do dowolnego zabiegu na twarz za kwotę minimum 290 zł: 34000 pkt
   11. k) Zabieg endermolift LPG na twarz, szyję, dekolt o wartości 180 zł gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 300 zł: 25000 pkt
   12. l) Zabieg Parafinowy na dłonie do dowolnego zabiegu pedicure: 18000 pkt

   ł) Zabieg „Satynowe dłonie” do dowolnego zabiegu manicure: 11000 pkt

   1. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
   2. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
   3. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
   4. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
   5. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
   2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
   3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
   5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
   2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
   3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
   4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
   Regulamin Programu Lojalnościowego

   UCZESTNICTWO

   1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę ustną lub elektroniczną.
   2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
   3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
   4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
   5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
   6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
   7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
   8. Klienci posiadający rabat indywidualny nie mogą jednocześnie korzystać z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

   ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

   1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w punkcie nr 2 Regulaminu Zasad Przyznawania Punktów. 
   2. Przelicznik przyznawania punktów:
   3. a) Zakup usług: 1 zł = 5pkt
   4. b) Zakup produktów: 1 zł = 1 pkt
   5. c) Dołączenie do Programu: 500 pkt
   6. d) Prezent z okazji urodzin: 100 pkt
   7. e) Polecenie Instytutu Prestiż nowemu klientowi: 800 pkt
   8. f) Dodanie komentarza po wizycie Booksy: 200 pkt
   9. g) Opublikowanie komentarza w Google: 400 pkt
   10. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
   11. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
   12. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
   13. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
   14. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
   15. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
   16. Punkty są gromadzone na Koncie Uczestnika przez 12 miesięcy. Po tym terminie zostają wyzerowane. Okres 12 miesięcy ustalany jest przez Organizatora, który wcześniej informuje o tym Uczestników. Obecnie czas przyznawania punktów wraz z możliwością ich wykorzystania ubiega 31.01.2025r. Po tym terminie punkty zostają wyzerowane i zaczynają naliczać się ponownie.

   ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

   1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
   2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania:
   3. a) Konsultacja z kosmetologiem – badanie skóry z lampą Wooda wraz z doborem pielęgnacji domowej: 7000 pkt
   4. b) Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania na dowolny zabieg laserowy za kwotę minimum 390 zł: 24000 pkt
   5. c) Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zabieg fali radiowej technologią Alma Spadeep (twarz lub ciało): 22000 pkt
   6. d) Bon o wartości 100 zł na makijaż permanentny brwi : 29000 pkt
   7. e) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na laser frakcyjny CO2: 27000 pkt
   8. f) Bon o wartości 50 zł do wykorzystania na zabieg termolifting NIR 15000 pkt
   9. g) Bon o wartości 30 zł na dowolny zabieg z użyciem technologii: 10000 pkt
   10. h) Depilacja laserowa pach Gratis do dowolnej dużej strefy: 19000 pkt
   11. i) Karboksyterapia na okolicę oczu gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 250 zł: 16000 pkt
   12. j) Masaż KOBIDO Gratis do dowolnego zabiegu na twarz za kwotę minimum 290 zł: 35000 pkt
   13. k) Regulacja brwi gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 300 zł: 6000 pkt
   14. l) Zabieg Parafinowy na dłonie do dowolnego zabiegu pedicure: 18000 pkt

   ł) Zabieg „Satynowe dłonie” do dowolnego zabiegu manicure: 14000 pkt

   1. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
   2. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
   3. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
   4. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

   1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
   2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
   3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
   5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres instytut@prestiz.eu Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
   2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
   3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
   4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

   UCZESTNICTWO

   1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
   2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
   3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
   4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
   5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
   6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
   7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.
   8. Klienci posiadający rabat indywidualny nie mogą jednocześnie korzystać z uczestnictwa w programie lojalnościowym.

    ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

    1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
    2. Przelicznik przyznawania punktów:
    3. a) Zakup usług: 1 zł = 5pkt
    4. b) Zakup produktów: 1 zł = 1 pkt
    5. c) Dołączenie do Programu: 250 pkt
    6. d) Prezent z okazji urodzin: 100 pkt
    7. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
    8. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
    9. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
    10. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
    11. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
    12. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

    ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

    1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
    2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.

    Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania:

    1. a) Badanie skóry z lampą Wooda wraz z konsultacją i doborem pielęgnacji domowej: 4500 pkt
    2. b) Bon o wartości 100 PLN do wykorzystania na dowolny zabieg laserowy za kwotę minimum 400 zł: 22000 pkt
    3. c) Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na zabieg fali radiowej technologią Alma Spadeep (twarz lub ciało): 20000 pkt
    4. d) Bon o wartości 100 zł na makijaż permanentny brwi- dowolna metoda: 29000 pkt
    5. e) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na laser frakcyjny CO2: 25000 pkt
    6. f) Bon o wartości 150 zł do wykorzystania na zabieg termolifting Nir: 27000 pkt
    7. g) Bon o wartości 50 zł na dowolny zabieg z użyciem technologii: 9000 pkt
    8. h) Depilacja laserowa pach Gratis do dowolnej dużej strefy: 16000 pkt
    9. i) Karboksyterapia na okolicę oczu gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 250 zł: 14000 pkt
    10. j) Masaż KOBIDO Gratis do dowolnego zabiegu na twarz za kwotę minimum 290 zł: 34000 pkt
    11. k) Zabieg endermolift LPG na twarz, szyję, dekolt o wartości 180 zł gratis do dowolnego zabiegu na twarz za minimum 300 zł: 25000 pkt
    12. l) Zabieg Parafinowy na dłonie do dowolnego zabiegu pedicure: 18000 pkt

    ł) Zabieg „Satynowe dłonie” do dowolnego zabiegu manicure: 11000 pkt

    1. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
    2. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
    3. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
    4. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
    5. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

    POLITYKA PRYWATNOŚCI

    1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
    2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
    3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
    4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
    5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
    2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
    3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
    4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
    Polityka prywatności

    POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTYTUT URODY PRESTIŻ EWELINA PŁOMIŃSKA

    Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.prestiz.eu administrowanych przez INSTYTUT URODY PRESTIŻ Ewelina Płomińska a z siedzibą przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7691971826, REGON 020194307.

    Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może się z nami kontaktować.

    Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Podczas korzystania z serwisu www.prestiz.eu Użytkownik, w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, lub adres e-mail. Dane te, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane powinien ich nie udostępniać lub zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.prestiz.eu zawiera się w poniższych punktach:

    1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.

    Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w systemie do momentu odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny. Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę www.prestiz.eu zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo iż, dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Instytut Urody Prestiż połączy je z Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o użytkowaniu Instytut Urody Prestiż może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do dalszego udoskonalenia Witryny.

    2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.

    Instytut Urody Prestiż wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do: odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika, komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.

    3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.

    Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji jak również nie są szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3 rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację, układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.prestiz.eu mogą być zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią witryny Instytut Urody Prestiż, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie. Użytkownik powinien wiedzieć, że Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska nie odpowiada za dane zbierane przez takie cookies, i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Instytut Urody Prestiż korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:
    Google Analytics (więcej info.tools.google.com); Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com) w celu:
    monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
    kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
    kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
    badania zapisów na newslettery;
    wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
    wykorzystania narzędzi do komunikacji;
    integracji z portalem społecznościowym;
    Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

    4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.

    Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Instytut Urody Prestiż współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

    5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.

    Instytut Urody Prestiż może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę lub wybierze opcję, aby Instytut Urody Prestiż skontaktował się z nim, witryna ta przekaże nam adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej, takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe. Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryny. W takich przypadkach stosujemy niniejszą Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.

    6. Zasady ochrony danych osobowych.

    Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

    7. Aktualizacja Polityki Prywatności.

    Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.

    8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.

    Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób: wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na biuro@prestiz.eu lub wysyłając do Instytutu Urody Prestiż list pocztą na adres Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Wniosek Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.prestiz.eu może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych osobowych lub związanej z ich usunięciem. Instytut Urody Prestiż umożliwia Użytkownikom rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub pocztą.

    9. Kontakt z nami

    W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc do: Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska, ul. Rynek 46/47/2, 50-116 Wrocław.

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INSTYTUT URODY PRESTIŻ

    Pragnąc działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy komplet informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach usług kosmetycznych.

    1. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Płomińska prowadząca działalność Gospodarczą pod firmą Instytut Urody Prestiż , Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, e-mail: instytut@prestiz.eu
    2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
     • objęcie Pani/Pana umową, wykonania usługi w zakresie zapisania Pani/Pana na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w celach związanych z działalnością Instytut Urody Prestiż, wykonania samej usługi w salonie, kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami, zabiegów, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
     • założenie i prowadzenie Pani/Pana dokumentacji zabiegów, za Pani/Pana zgodą (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
     • dokonanie rozliczeń z Panią/Panem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
     • prowadzenie ksiąg rachunkowych, spełniania obowiązków podatkowych i realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku rozliczenia się z prawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
     • obsłużenie Pani/Pana reklamacji, jeśli zostanie zgłoszona (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
     • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie możliwości obrony przez Pani/Pana roszczeniami, w zakresie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.),
     • przekazanie Pani/Panu materiałów promujących (tj. nasze produkty i usługi) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
     • organizacja akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, za Pani/Pana zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
     • poprawa jakości naszych produktów i usług (np. tworzenia wyłącznie na potrzeby, administratora opracowań, zestawień, badań i analiz statystycznych uwzględniających Pani/Pana dane, w tym pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
     • rejestrowanie zapisów z monitoringu dla bezpieczeństwa mienia i osób przebywających u nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
     • zapisywanie danych zgromadzonych w plikach cookies na stronie internetowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
     • archiwizowanie w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla dokumentowania udzielonych usług, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.
    3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi., Niepodanie danych może więc skutkować odmową rezerwacji wizyty lub wykonania usługi. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy ponadto obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
    4. Wyrażanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z proponowanych usług.
    5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane są również do podmiotów świadczących na Naszą rzecz usługi wspierające systemy informatyczne, księgowe, obsługujące monitoring, serwisancie sprzętu medycznego przy czym podmioty te (tzw. procesorzy) działają w naszym imieniu i na naszą rzecz na podstawie umów wraz z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będziemy świadczyć dla Państwa usługi, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
    7. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać dla naszych celów marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na komunikację tego typu. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować dopasowane do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób wpływać na Panią/Pana. Na profilowanie tego typu nie musi Pan/Pani wyrażać zgody.
    8. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
    9. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    10. Osobą do kontaktu w temacie przetwarzania przez Ewelinę Płomińska prowadząca działalność Gospodarczą pod firmą Instytut Urody Prestiż danych osobowych oraz zgłaszania na podstawie przysługujących Państwu praw jest:
     Imię i nazwisko: Ewelina Płomińska
     Adres korespondencyjny: Instytut Urody Prestiż Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław
     e-mail: biuro@prestiz.eu
     nr telefonu: 512-360-632
    Regulamin zakupu vouchera Podarunek Piękna

    Informacje ogólne:

    Voucher można zakupić osobiście w Instytucie Urody Prestiż ul.Rynek 46/47/2 Wrocław, drogą mailową lub online przez sklep www.prestiz.eu pod nr tel. +512-360-632 lub adresem e-mail: instytut@prestiz.eu

    Voucher zawiera następujące informacje:

    • – imię i nazwisko osoby dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)
    • – treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie przedstawioną ofertą Instytutu
    • – termin ważności: 6 miesięcy od daty wystawienia. Bony okolicznościowe zrabatowane mają krótszy termin na wykorzystanie (3 miesiące od daty zakupu).
    • – numer vouchera
    • – telefony kontaktowe do Instytutu, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin wykorzystania vouchera

    Warunki zakupu:

    1. Voucher można zamówić telefonicznie kontaktując się z recepcją Instytutu 512-360-632, mailowo e-mail instytut@prestiz.eu, lub on-line przez stronę www.prestiz.eu
    2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką, kartą kredytową lub też w formie przelewu na konto: Instytut Urody Prestiż Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, nr konta: 59 1140 2004 0000 3102 8185 3316
    3. W tytule przelewu należy wpisać: „Podarunek Piękna” oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.
    4. Zakupiony voucher w formie elektronicznej zostanie wysłany na wskazany adres e-mail po zaksięgowaniu płatności
    5. Voucher w formie drukowanej można odebrać osobiście w Instytucie.
    6. Na życzenie klienta Voucher w formie drukowanej zostanie wysłany pod wskazany adres korespondencyjny za dodatkową opłatą (koszt przesyłki)
    7. Standardowo Voucher drukowany pakowany jest w elegancką kopertę.

    Warunki realizacji vouchera:

    1. W celu umówienia wizyty z wykorzystaniem vouchera „Podarunek Piękna” należy skontaktować się z Instytutem tel:512-360-632 i podać swoje imię i nazwisko lub numer vouchera. Należy zadzwonić do nas nie później niż na 2 tygodnie przed końcem ważności Vouchera.
    2. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
    3. Vouchery okolicznościowe zrabatowane można wykorzystać w terminie 3 miesiące od daty zakupu.
    4. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Instytut jest zamknięty, wówczas ważność vouchera zostaje wydłużona o czas zamknięcia.
    5. Voucher uznaje się jako zrealizowany gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Instytucie w umówionym terminie bez wcześniejszego (min 24 h przed wizytą) powiadomienia. Jeśli wartość Vouchera jest wyższa niż umówiony zabieg, wówczas odjęta zostaje kwota za zabieg, który był umówiony a nie został zrealizowany.
    6. Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości. Istnieje też możliwość dopłaty.
    7. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
    8. Voucher może być zrealizowany na zakup kosmetyków dostępnych w salonie.
    9. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej osobie do wykorzystania po wcześniejszym ustaleniu z recepcją Instytutu.
    10. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie “Podarunku Piękna”
    11. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji Vouchera prosimy kierować do recepcji.
    12. Integralną częścią Vouchera “Podarunek Piękna” jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w recepcji Instytutu Urody Prestiż. W momencie zakupu Vouchera “Podarunek Piękna” kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
    Polityka cookies

    POLITYKA COOKIES STRONY www.prestiz.eu INSTYTUT URODY PRESTIŻ EWELINA SZTAJEROWSKA

    Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.prestiz.eu, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności.

    Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.prestiz.eu jest firma:

    INSTYTUT URODY PRESTIŻ Ewelina Płomińska z siedzibą przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7691971826, REGON 020194307.

    Dane zbierane automatycznie: pliki cookies Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

    Kiedy zbieramy cookies? W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.

    Co to są cookies? obejrzyj film na ten temat

    Po co nam te dane? Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy.

    Systemowo, cookies dzielą się na:

    • stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
    • sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
    • pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.).

    Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

    Na jakiej podstawie je przetwarzamy? Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

    Jak zarządzać plikami cookies? Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk „Pomoc” w przeglądarce:
    Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:  1. Z paska Menuwybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options. 2. Kliknij opcję Poufność/Confidentiality. 3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
    Microsoft Internet Explorer 5:
    1. Z paska Menuwybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.
    2. Kliknij opcjęBezpieczeństwo/Security.
    3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level
    4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
    Netscape 6.X i 7.X:
    1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje
    2. Kliknij opcjęPoufność i bezpieczeństwo.
    3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.
    4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
    Firefox:
    1. Z paska Menuwybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.
    2. Kliknij opcję Prywatność.
    3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
    Safari 3.x dla komputerów Mac OS X: 
    1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja.
    2. Kliknij opcjęPreferencje.
    3. Kliknij opcjęBezpieczeństwo.
    4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.
    5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
    Opera  – czytaj tu
    Chrome – czytaj tu

    Polityka prywatności może ulec zmianie.

    Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2021
    Regulamin korzystania z pakietu zabiegów i karnetów

    Regulamin zakupu i korzystania z pakietów/karnetów zabiegowych na serię zabiegów:

    1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych oferowanych w Instytucie.
    2. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres: 12 miesięcy zabiegi laserowe/ 6 miesięcy – pozostałe zabieg. Po upływie tego terminu tracą ważność.
    3. W sytuacji zamknięcia salonu. Pakiet ulega wydłużeniu o czas zamknięcia.
    4. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi promocjami.
    5. Pakiet może być opłacony gotówką, kartą, przelewem, blikiem voucherm z wyjątkiem vouchera zrabatowanego.
    6. Pakiety zabiegowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.
    7. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich posiadacz karnetu chce skorzystać.
    8. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że formą płatności za zabieg będzie wykupiony Pakiet zabiegowy.
    9. W przypadku braku potwierdzenia wizyty lub anulowania rezerwacji na mniej niż 24h przed umówioną wizytą, zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za zrealizowany.
    10. Pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
    11. Niewykorzystany Pakiet, lub niewykorzystana część Pakietu przepada z chwilą wygaśnięcia terminu ważności Pakietu.
    12. W przypadku kiedy klient z powodów zdrowotnych nie może kontynuować wykonywania zabiegów wykupionych wcześniej w formie Pakietu. Pakiet może być zmodyfikowany/ zmieniony na inne usługi lub przeniesiony na inną osobę, usługa zostanie wykonana osobie wskazanej przez wykupującego Pakiet z zachowaniem terminu ważności pakietu.
    13. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy regulamin, który jest udostępniony w Recepcji Instytutu Urody Prestiż. Podczas zakupu Pakietu zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.