REGULAMINY

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w Instytucie kosmetologii i medycyny estetycznej PRESTIŻ, zwanego dalej „Instytutem”.
2. Klienci Instytutu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej, zwanego dalej „Zabiegiem”.
3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Instytutu.

2. KLIENCI

1. Klientem Instytutu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Instytutu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 3. PRACOWNICY

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
2. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi Instytutu.

4. ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH, MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
5. Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować́ się telefonicznie 512-360-632, mailowo: instytut@prestiz.eu lub dokonując rezerwacji online przez www.prestiz.eu
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na 48 h przed wizytą. Klient zostaje poproszony o potwierdzenie wizyty lub jej anulowanie w następujący sposób. W celu potwierdzenia wizyty prosimy o odpowiedź o treści “TAK” w celu odwołania wizyty prosimy o odpowiedź “Nie”.  Na odpowiedź czekamy 24 h od otrzymania wiadomości SMS. Brak odpowiedzi ze strony klienta po 24 h od otrzymanej wiadomości SMS skutkuje odwołaniem umówionej wizyty, o czym klient zostaje powiadomiony osobną wiadomością SMS.
4. Instytut Urody Prestiż prowadzi rezerwację wymagającą przedpłaty na wizyty: wizyty umawiane pierwszy raz w Instytucie, makijażu permanentnego, zabieg osocza bogatopłytkowego, inne zabiegi których łączny czas trwania wizyty wynosi powyżej 2 h,
5. Przedpłata – zadatek jest gwarancją zarezerwowania terminu. Jest pobierana w wysokości 30% ceny zabiegu jednak nie mniej niż 40 zł. Przedpłatę za zabieg można uiścić w gotówce, przelewem lub poprzez szybkie płatności ( klient otrzymuje link do płatności ważny maksymalnie 24 h)
6. Nie przystąpienie do zabiegu na który był wpłacony zadatek w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania (36 h przed wizytą umówioną on-line, 24 h przed wizytą umówioną osobiście lub telefonicznie), uprawnia Instytut do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku. Rezygnacja z zabiegu lub zmiana terminu na inny z zachowaniem wymaganego odstępu czasu (jak wyżej) skutkuje zwrotem zadatku. 
7. Instytut dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Instytutu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny termin.
8. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu wykonanego dla Klienta.
9. Jeśli klient umawia się na kolejny zabieg w Instytucie nie jest wymagana wpłata zadatku. Wyjątek stanowią usługi o których mowa w pkt. 4 
10. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy z rzędu) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty, Instytut ma prawo do odmowy świadczenia usługi lub wymagania wpłaty zadatku przed umówieniem kolejnego terminu (3 kolejne wizyty). Zadatek wówczas jest pobierany w gotówce lub za pośrednictwem szybkich płatności on-line. W tym wypadku zadatek stanowi 100% wartości usługi która ma być wykonana.  Po 3 zrealizowanych wizytach klient ma możliwość rezerwacji terminu bez przedpłaty.

6. SPÓŹNIENIA

 1.  W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Instytucie Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem, w celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z toalety itd.
 2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min Instytut ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

7. PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Instytucie oraz dostępny w Internecie pod adresem www.prestiz.eu/cennik
 2. W Instytucie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego, szybki przelew on-line, blik.
 3. Cena za wykonany zabieg zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Instytucie.
 5. W Instytucie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Instytutu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Instytut ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Instytut nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3.  Instytut ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4.  Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Instytutu.
 5.  Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

9. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Instytucie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@prestiz.eu Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Instytut dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Instytut może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Instytut zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

10. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Instytut lub Pracownicy.
 2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Instytucie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Informacje ogólne:

Voucher można zakupić osobiście w Instytucie Urody Prestiż ul.Rynek 46/47/2 Wrocław, drogą mailową lub też kontaktując się z Recepcją

pod nr tel. +48 71-346-11-21; 512-360-632 lub adresem e-mail: instytut@prestiz.eu

Voucher zawiera następujące informacje:
– imię i nazwisko osoby dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)
– treść: wybrany rodzaj zabiegu zgodnie przedstawioną ofertą Instytutu
– termin ważności: 6 miesiące od daty wystawienia
– numer vouchera
– telefony kontaktowe do Instytutu, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin wykorzystania vouchera

Warunki zakupu:

 1. Voucher można zamówić telefonicznie kontaktując się z recepcją Instytutu lub adresem e-mail instytut@prestiz.eu,  on-line przez stronę www.prestiz.eu
 2. Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką lub kartą kredytową lub też w formie przelewu na konto:
  Instytut Urody Prestiż Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, nr konta: 59 1140 2004 0000 3102 8185 3316
 3. W tytule przelewu należy wpisać: „Podarunek Piękna” oraz imię i nazwisko osoby obdarowanej.
 4. Zakupiony voucher zostanie wysłany na wskazany adres po uregulowaniu należności gotówką, kartą kredytową lub w formie przelewu.
 5. Standardowo Voucher zapakowany jest w elegancką kopertę. 

Warunki realizacji vouchera:

 1. Chcesz umówić wizytę z wykorzystaniem vouchera „Podarunek Piękna” zadzwoń do nas tel:512-360-632 i podaj swoje imię i nazwisko lub numer vouchera. Zadzwoń do nas nie później niż na 2 tygodnie przed końcem ważności Vouchera.
 1. Voucher jest ważny 6 miesiące od daty zakupu. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Instytut jest zamknięty z powodów pandemii, wówczas ważność vouchera zostaje wydłużona o czas zamknięcia.
 2. Voucher traci ważność wówczas gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Instytucie w umówionym terminie bez wcześniejszego (min 24 h przed wizytą) powiadomienia. Jeśli wartość vouchera jest wyższa niż umówiony zabieg, wówczas odjęta zostaje kwota za zabieg, który był umówiony a nie został zrealizowany.
 3.  Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości. Istnieje też możliwość dopłaty.
 4. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 5. Voucher może być zrealizowany na zakup kosmetyków dostępnych w salonie.
 6. Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej osobie do wykorzystania po wcześniejszym ustaleniu z recepcją Instytutu.
 7. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie “Podarunku Piękna”
 8. Ewentualne zapytania w kwestii realizacji vouchera prosimy kierować do recepcji.

 OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest podmiot Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska.
 2. Program lojalnościowy/Program – działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 18.01.2016 do odwołania.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne pod adresem https://instytutprestiz.versum.com/account/sign_in na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 6. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
 7. Nagroda – usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.

UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia do Programu lojalnościowego.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta w siedzibie Organizatora lub na swoim Koncie Uczestnika.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje uznanie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
 3. Uczestnik może sprawdzać historię zmian Stanu Konta na swoim Koncie Uczestnika.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
 7. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
 2. Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 3 do regulaminu.
 3. Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
 4. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
 5. Zgłoszenia chęci odbioru nagrody można dokonać za pośrednictwem Konta Uczestnika, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 7. Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres siedziby firmy: Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 2. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 3. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem e-mail. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 4. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.

POLITYKA COOKIES STRONY WWW.prestiz.eu  INSTYTUT URODY PRESTIŻ EWELINA SZTAJEROWSKA

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.prestiz.eu, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.prestiz.eu jest firma:

INSTYTUT URODY PRESTIŻ Ewelina Sztajerowska z siedzibą przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7691971826, REGON 020194307.

Dane zbierane automatycznie

PLIKI COOKIES

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy cookies?
W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać.
Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Co to są cookies?
obejrzyj film na ten temat

Po co nam te dane?
Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy.

Systemowo, cookies dzielą się na:

 • stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
 • sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
 • pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.).

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy?
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?
Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk “Pomoc” w przeglądarce:

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe: 

1. Z paska Menuwybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.

2. Kliknij opcję Poufność/Confidentiality.

3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Microsoft Internet Explorer 5:

1. Z paska Menuwybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.

2. Kliknij opcjęBezpieczeństwo/Security.

3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level

4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Netscape 6.X i 7.X:

1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje

2. Kliknij opcjęPoufność i bezpieczeństwo.

3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.

4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Firefox:

1. Z paska Menuwybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.

2. Kliknij opcję Prywatność.

3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Safari 3.x dla komputerów Mac OS X: 

1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja.

2. Kliknij opcjęPreferencje.

3. Kliknij opcjęBezpieczeństwo.

4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.

5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Opera  – czytaj tu

Chrome – czytaj tu

Polityka prywatności może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTYTUT URODY PRESTIŻ EWELINA SZTAJEROWSKA

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.prestiz.eu administrowanych przez INSTYTUT URODY PRESTIŻ Ewelina Sztajerowska z siedzibą przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7691971826, REGON 020194307.

Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może się z nami kontaktować.

Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, szczególnie w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Podczas korzystania z serwisu www.prestiz.eu Użytkownik, w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, lub adres e-mail. Dane te, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane powinien ich nie udostępniać lub zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.prestiz.eu zawiera się w poniższych punktach:

1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.

Gromadzimy w systemie Versum wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w  systemie do momentu odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny. Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę www.prestiz.eu  zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo iż, dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Instytut Urody Prestiż połączy je z Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o użytkowaniu Instytut Urody Prestiż może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do dalszego udoskonalenia Witryny.

2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.

Instytut Urody Prestiż wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z naszą działalnością, w tym np. do: odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika, komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.

3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji jak również nie są szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3 rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację, układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.prestiz.eu mogą być zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią witryny Instytut Urody Prestiż, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie. Użytkownik powinien wiedzieć, że Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska nie odpowiada za dane zbierane przez takie cookies, i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Instutut Urody Prestiż korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

 • Google Analytics (więcej info.tools.google.com);
 • Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

w celu:

 • monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badania zapisów na newslettery;
 • wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystania narzędzi do komunikacji;
 • integracji z portalem społecznościowym;

Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Instytut Urody Prestiż współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.

Instytut Urody Prestiż może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę lub wybierze opcję, aby Instytut Urody Prestiż skontaktował się z nim, witryna ta przekaże nam adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej, takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe. Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryny. W takich przypadkach stosujemy niniejszą Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.

6. Zasady ochrony danych osobowych.

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

7. Aktualizacja Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka i inne zasady znajdujące się na naszej stronach mogą być okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia, a wszelkie zmiany będą wchodziły w życie niezwłocznie po umieszczeniu zmienionej polityki na stronie. O ile Użytkownik nie wyrazi zgody na nową lub zmienioną politykę, będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w sposób zgodny z polityką obowiązującą w czasie, gdy udostępniał on swoje dane osobowe. Będziemy zamieszczać widoczne zawiadomienia na stronach, aby powiadomić Użytkowników o wszelkich znaczących zmianach w naszej Polityce.

8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.

Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert lub byśmy wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób: wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na biuro@prestiz.eu lub wysyłając do Instytutu Urody Prestiż list pocztą na adres Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Wniosek Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.prestiz.eu może to zrobić, kontaktując się z nami na adres pocztowy lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych osobowych lub związanej z ich usunięciem. Instytut Urody Prestiż umożliwia Użytkownikom rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem lub pocztą.

9. Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc do: Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska, ul. Rynek 46/47/2, 50-116 Wrocław.

Regulamin zakupu i korzystania z pakietów/karnetów zabiegowych na serię zabiegów:

 1. Pakiet zabiegowy obejmuje zestaw specjalnie skomponowanych zabiegów kosmetologicznych oferowanych w Instytucie.
 2. Pakiety zabiegowe są ważne przez okres: 12 miesięcy zabiegi laserowe/ 6 miesięcy – pozostałe zabieg. Po upływnie tego terminu  tracą ważność. 
 3. W sytuacji zamknięcia salonu ze względu na pandemię. Pakiet ulega wydłużeniu o czas zamknięcia.
 4. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika i nie łączą się z innymi promocjami.
 5. Pakiety zabiegowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt.
 6. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich posiadacz karnetu chce skorzystać.
 7. Rezerwacja zabiegów, z których posiadacz Pakietu zabiegowego zamierza skorzystać, powinna być uprzednio dokonana telefonicznie 512-360-632 lub mailowo: instytut@prestiz.eu
 8. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować recepcję, że formą płatności za zabieg będzie wykupiony Pakiet zabiegowy.
 9. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, SMS-em lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, zabieg wchodzący w skład Pakietu zabiegowego uznany zostaje za zrealizowany.
 10. Pakiety zabiegowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 11. Niewykorzystany pakiet, lub niewykorzystana część pakietu przepada z chwilą wygaśnięcia terminu ważności pakietu.
 12. W przypadku kiedy klient z powodów zdrowotnych nie może kontynuować wykonywania zabiegów wykupionych wcześniej w formie pakietu. Pakiet może być zmodyfikowany/ zmieniony na inne usługi lub przeniesiony na inną osobę, usługa zostanie wykonana osobie wskazanej przez wykupującego pakiet z zachowaniem terminu ważności pakietu.
 13. Integralną częścią Pakietów zabiegowych jest niniejszy regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Instytutu Urody Prestiż Podczas zakupu Pakietu zabiegowego kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  INSTYTUT URODY PRESTIŻ

Pragnąc działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy komplet informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach usług kosmetycznych.

 1. Administratorem  danych osobowych jest Ewelina Płomińska prowadząca działalność Gospodarczą pod firmą Instytut Urody Prestiż , Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, e-mail: instytut@prestiz.eu
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest
  1. objęcie Pani/Pana umową, wykonania usługi w zakresie zapisania Pani/Pana na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w celach związanych z działalnością Instytut Urody Prestiż, wykonania samej usługi w salonie, kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
  2. zabiegów,  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. założenie i prowadzenie Pani/Pana dokumentacji zabiegów, za Pani/Pana zgodą (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  4. dokonanie rozliczeń z Panią/Panem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. prowadzenie ksiąg rachunkowych, spełniania obowiązków podatkowych i realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązku rozliczenia się z prawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie z przepisami prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  6. obsłużenie Pani/Pana reklamacji, jeśli zostanie zgłoszona (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
  7. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualnie możliwości obrony przez Pani/Pana roszczeniami, w zakresie realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO)  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  8. ,przekazanie Pani/Panu materiałów promujących (tj. nasze produkty i usługi) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. organizacja akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych, za Pani/Pana zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  10. poprawa jakości naszych produktów i usług (np. tworzenia wyłącznie na potrzeby, administratora opracowań, zestawień, badań i analiz statystycznych uwzględniających Pani/Pana dane, w tym pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. rejestrowanie zapisów z monitoringu dla bezpieczeństwa mienia i osób przebywających u nas (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),. 
  12. zapisywanie danych zgromadzonych w plikach cookies na stronie internetowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  13. archiwizowanie w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla dokumentowania udzielonych usług, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy. 
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi., Niepodanie danych może więc skutkować odmową rezerwacji wizyty lub wykonania usługi. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy ponadto obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.
 5. Wyrażanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z proponowanych usług.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane są również do podmiotów świadczących na Naszą rzecz usługi wspierające systemy informatyczne, księgowe,  obsługujące monitoring, serwisancie sprzętu medycznego przy czym podmioty te (tzw. procesorzy) działają w naszym imieniu i na naszą rzecz na podstawie umów wraz z powierzeniem do przetwarzania danych osobowych. 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będziemy świadczyć dla Państwa usługi, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 8. Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać dla naszych celów marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na komunikację tego typu. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować dopasowane do Pani/Pana zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Pani/Pana prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób wpływać na Panią/Pana. Na profilowanie tego typu nie musi Pan/Pani wyrażać zgody.
 9. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia.
 10. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. Osobą do kontaktu w temacie przetwarzania przez Ewelinę Płomińska prowadząca działalność Gospodarczą pod firmą Instytut Urody Prestiż danych osobowych oraz zgłaszania na podstawie przysługujących Państwu praw jest:

Imię i nazwisko: Ewelina Płomińska

Adres korespondencyjny: Instytut Urody Prestiż Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław

e-mail: biuro@prestiz.eu

nr telefonu: 512-360-632

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Instytut Urody Prestiż

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Instytut Urody Prestiż jest: Ewelina Płomińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Urody Prestiż Ewelina Płomińska, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław, NIP: 769-197-18-26, Regon: 020194307 tel. +48 512-360-632, adres email: instytut@prestiz.eu.

2. Sklep internetowy instytut urody prestiż sklep online prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin,

Sklep – sklep internetowy instytut urody prestiż sklep online prowadzony pod domeną: www.prestiz.eu

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie,

Konto – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień czy udział w programie lojalnościowym,

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.

4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:

a) zakładania i korzystania z Konta,

b) składania zamówień,

c) zawierania umów sprzedaży,

d) postępowania reklamacyjnego.

5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony głównej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,

b) dostęp do sieci Internet,

c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320×480 pikseli.

7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:

a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,

c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,

d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.

9. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel. +48 512-360-632, drogą elektroniczną na adres sinstytut@prestiz.eu lub pisemnie na adres Instytut Urody Prestiż ul. Rynek 46/47/2, 50-116 Wrocław. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

§4 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) za pośrednictwem swojego Konta,

b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub “Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.

8. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.

9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

§5. Płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Płatność przy odbiorze.

2. Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa.

§6. Dostawa

1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej InPost. Kupujący może także odebrać osobiście Towar w Instytucie Urody Prestiż we Wrocławiu przy ul. Rynek 46/47/2. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są w zakładce Dostawa.

4. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

5. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).

7. Dostawa realizowana jest w dni robocze.

§7. Reklamacje i gwarancja

1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: Instytut Urody Prestiż ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

4. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od znajduje się w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na Instytut Urody Prestiż ul. Rynek 46/47/2 Wrocław lub mailowo na instytu@prestiz.eu. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§9. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

§11. Wysyłka ankiet

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§12. Kody rabatowe

W koszyku można wykorzystywać otrzymane okazjonalne kody rabatowe (rabat procentowy). Promocje nie łączą się, produkty przecenione o większy procent, niż procent na kodzie rabatowym nie zostaną naliczone.

§13 Informacje dotyczące przetwarzania przez Instytut Urody Prestiż Ewelina Sztajerowska danych osobowych użytkowników sklepu internetowym Instytut Urody Prestiż sklep online

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

1. Administratorem Państwa danych jest Instytut Urody Prestiż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Urody Prestiż Ewelina Płomińska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wyżej wskazanym adresem oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@prestiz.eu

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane?

a) Jeżeli założyłeś konto w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania twoich danych.

b) Jeżeli zdecydowałeś się na zakupy w naszym Sklepie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług przez nas oferowanych i to ta umowa zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.

c) Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

d) Jeżeli wpisałeś się na listę subskrybentów naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o zniżkach i nowościach oferowanych przez nasz Sklep to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w tych właśnie celach i na podstawie Twojej zgody. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili cofnąć kontaktując się z Administratorem (dane powyżej).

e) Jeżeli skontaktowałeś się z nami poprzez formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie to oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa Twojego zapytania.

f) Możemy także przetwarzać Twoje dane, które zgodziłeś się nam dobrowolnie podać w trakcie rozmowy z naszym konsultantem za pośrednictwem chata dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

g) Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest rozwój oferty Sklepu.

4. Jak długo przechowujemy twoje dane?

a) Okres przetwarzania przez nas Twoich danych uzależniony jest od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania.

b) Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

c) Dane przetwarzane w celu subskrypcji newslettera i otrzymywania informacji o zniżkach i nowościach przetwarzamy do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

d) Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów przechowujemy przez okres ważności celów, do których zostały one zebrane oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania Twoich danych.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: osobom upoważnionym przez administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz administratora usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. W jaki sposób możesz zrealizować przysługujące ci prawa wynikajace z RODO?

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych,

– uzyskania kopii tych danych,

– modyfikacji i poprawienia swoich danych,

– usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,

– sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

– sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

– wycofania zgody,

– przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

7. Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć listownie na adres Sklepu ul. Rynek 46/47/2 50-116 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej instytut@prestiz.eu

8. W celu sprawnej obsługi Państwa praw prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

– danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)

– uzasadnienie wniosku,

– innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby nam prawidłową identyfikację osoby

– sposób odbioru danych.

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

W przypadku braku danych w zasobach Sklepu nie zostaną one utrwalone.

Państwa żądania będą rozpatrywane indywidulanie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Państwa żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu zostaną Państwo o tym poinformowani.

9. Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji gdy Państwa żądania byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty.

10. Zgodnie z ROOD mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).

2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4.Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

5. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 5.04.2020r.

Zarezerwuj termin

Umów się na wizytę!

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Chętnie służą radą i pomocą.
Zarezerwuj termin